Kenniscentrum

De Cao Ziekenhuizen: alles wat je als planner moet weten

Regels over arbeidsvoorwaarden, zoals salaris, werktijden, vakantiedagen, verlofregelingen, scholing en ontwikkeling, en pensioen. Alle kaders zijn opgenomen in de Cao Ziekenhuizen. Maar wat is er nu echt belangrijk om te weten om jouw werk als planner goed uit te voeren? 

De cao is een enorm boekwerk en daarom besprak detacheringsmanager Vincent van Weerlee in het afgelopen webinar de belangrijkste punten. In deze blog zetten we deze punten kort voor je op een rij. 

ZP CAO

De collectieve arbeidsovereenkomst ziekenhuizen 

De Cao Ziekenhuizen regelt de arbeidsvoorwaarden voor zo’n 200.000 medewerkers in de ziekenhuis- en revalidatiezorg. De Cao Ziekenhuizen wordt afgesloten door werkgeversorganisaties en vakbonden en heeft meestal een looptijd van één of twee jaar. Het is collectief geregeld en alle leden van de Nederlandse Vereniging Ziekenhuizen (NVZ) zijn verplicht om deze cao toe te passen. 

De Arbeidstijdenwet 

De belangrijkste wet uit de cao is de Arbeidstijdenwet (ATW). Deze wet bevat algemene voorschriften met betrekking tot werk- en rusttijden en is over het algemeen van toepassing op iedereen die in dienst is bij een werkgever. Er zijn echter twee uitzonderingen op deze regel. Ten eerste geldt de wet niet voor werknemers die meer dan drie keer het minimumloon verdienen, tenzij zij nachtdiensten draaien of risicovol werk doen. Ten tweede geldt de wet niet voor zelfstandigen. 

Voor zorginstellingen is het niet altijd haalbaar om volledig aan de regels van de ATW te voldoen. Om die reden is voor bepaalde beroepen (waaronder de zorgsector) het arbeidstijdenbesluit opgericht, waarin aanvullende regels staan voor bepaalde diensten die bijvoorbeeld minder rust vereisen.  

Werk- en rusttijden 

Een werknemer heeft het recht om ten minste 22 weekenden per jaar vrij te hebben, tenzij de werknemer er zelf voor kiest om in het weekend te werken. In dat geval is in de cao bepaald dat de werknemer ten minste dertien zondagen per jaar vrij moet zijn. 

Volgens de cao mag een dienst niet langer dan tien uur duren en bij overwerk maximaal twaalf uur. Een nachtdienst mag niet langer duren dan negen uur en bij overwerk maximaal tien uur. Bovendien is het toegestaan om vijf opeenvolgende nachtdiensten te werken en met uitzondering maximaal zeven in overleg met de werkgever. 

Medewerkers

Onregelmatige diensten & overwerk 

Werknemers draaien regelmatig diensten buiten de reguliere kantoortijden. Deze worden vergoed met onregelmatigheidstoeslag. Er zijn echter uitzonderingen op deze regel, zoals voor zwangere vrouwen en werknemers boven de leeftijd van 57 jaar. Zij zijn niet verplicht zijn om onregelmatige diensten te draaien, tenzij zij hier geen bezwaar tegen hebben. 

Overwerk houdt in dat er meer arbeid wordt verricht dan de vastgestelde arbeidsduur. Overwerk van minder dan 30 minuten wordt niet vergoed, maar overwerk van 30 minuten of meer wordt afgerond naar één uur en uitbetaald tegen een percentage van het uurloon. Dit percentage is afhankelijk van de dag en tijd. Zo wordt er op zondagen meer vergoed dan door de weeks. 

BHD, AWB en consignatie 

Een bereikbaarheidsdienst (BHD) houdt in dat je niet fysiek aanwezig bent op je werkplek, maar wel zo snel mogelijk beschikbaar moet zijn als je wordt opgeroepen. Deze dienst mag maximaal 24 uur duren. Bij een aanwezigheidsdienst (AWD) ben je verplicht om op je werkplek aanwezig te zijn en moet je na een oproep zo snel mogelijk inzetbaar zijn. Ook deze dienst mag maximaal 24 uur duren. 

Een consignatiedienst is een afwijkende dienst die plaatsvindt tussen twee opeenvolgende diensten of pauzes. In tegenstelling tot BHD en AWD, ben je in een consignatiedienst alleen verplicht om bereikbaar te zijn in bijzondere, onvoorziene omstandigheden. 

Vakantieplanning

Vakantie en verlof 

Het wettelijk verlof is de meest bekende vorm van verlof, waarbij de werkgever verplicht is om de uren te laten opnemen en de werknemer recht heeft op drie weken ongestoorde vakantie, inclusief weekenden. 

Naast het wettelijk verlof kent de Cao Ziekenhuizen het bovenwettelijke verlof. Dit verlof kan naar eigen inzicht worden ingezet en is oorspronkelijk bedoeld om duurzame inzetbaarheid te bevorderen en werknemers de mogelijkheid te geven om extra verlofuren op te sparen die ze op een later moment kunnen gebruiken. Het opnemen van dit verlof is niet verplicht en de verlofuren vervallen niet. 

Verder zijn er nog bijzondere vormen van verlof, zoals verlof bij bijzondere gebeurtenissen, zwangerschaps- en bevallingsverlof en ouderschapsverlof. 

Meer informatie?

Vincent behandelde tijdens het webinar onder andere nog de JUSuren, de bekendmaking van het rooster en de verschuiving van diensten. Het hele webinar terugkijken? Dat kan!

Artikel geschreven door
Gerelateerd
Kenniscentrum